Zbiory danych

 • Budżet Obywatelski 2021

  Zbiór zawiera 3 zasoby: listę projektów miejskich zgłoszonych w edycji 2021 listę projektów dzielnicowych zgłoszonych w edycji 2021 głosowanie na projekty miejskie i...
 • Budżet Obywatelski 2019

  Zbiór zawiera 3 zasoby: listę projektów miejskich zgłoszonych w edycji 2019 listę projektów dzielnicowych zgłoszonych w edycji 2019 głosowanie na projekty miejskie i...
 • Szczepienia w Gdyni

  W tym zbiorze znajdują się zasoby dotyczące szczepień przeprowadzanych w Gdyni w ujęciu rocznym (ujęcie miesięczne dotyczy COVID-19).
 • Instytucje kultury w Gdyni

  Zbiór zawiera dane w ujęciu rocznym.
 • Pomoc cudzoziemcom

  Zbiór zawiera zasoby: pomoc cudzoziemcom w ramach Indywidualnego Programu Integracji działalność Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców
 • Niepełnosprawność

  Zbiór zawiera zasoby: mieszkania chronione i wspierane osoby z niepełnosprawnościami objęte asystą lub doradztwem
 • Wsparcie osób niesamodzielnych

  Zbiór zawiera zasoby: gdynianie objęci dzienną ofertą wsparcia gdynianie mieszkający w Domach Pomocy Społecznej gdynianie przebywający w gdyńskich ośrodkach wsparcia osoby...
 • Wsparcie specjalistyczne

  Zbiór zawiera zasoby: rodziny objęte poradnictwem specjalistycznym osoby skonsultowane i zdiagnozowane w zakresie FASD
 • Świadczenia

  Zbiór zawiera zasoby: decyzje ustalające prawo do tzw. ubezpieczenia prezydenckiego gdynianie, którym przyznano świadczenie w formie zasiłku osoby, którym przyznano świadczenia...
 • Piecza zastępcza

  Zbiór zawiera zasoby: dzieci w pieczy zastępczej placówki opiekuńczo-wychowawcze rodziny zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka szkolenia kandydatów na prowadzenie rodzinnych form...
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  Zbiór zawiera informacje od roku 2010 dotyczące kart parkingowych, legitymacji potwierdzających niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu...
 • Wsparcie rodzin

  Zbiór zawiera zasoby: rodziny objęte asystą ustawową rodziny objęte intensywną pracą socjalną
 • Wsparcie gdynian w pandemii COVID-19

  Zbiór zawiera zasoby: kontakty o charakterze ogólnym i informacyjnym nowo zarejestrowane rodziny w systemie wsparcia społecznego z powodu pandemii wydane interwencyjne pakiety...
 • Kryzys mieszkaniowy

  Zbiór zawiera zasoby: osoby przebywające w ponadgminnych schroniskach dla osób bezdomnych osoby w kryzysie mieszkaniowym w procesie deinstytucjonalizacji w ramach Planu Utrecht
 • Usamodzielnienia

  Zbiór zawiera zasób: liczba osób usamodzielnianych, którym udzielono różnych form pomocy
 • Przeciwdziałanie przemocy

  Zbiór zawiera zasób: wszczęte procedury "Niebieska karta"
 • Rodziny w Gdyni

  Zbiór zawiera informacje o liczbie rodzin oczekujących na wynajęcie mieszkania.
 • Projekty w Gdyni z udziałem środków zewnętrznych europejskich

  Zbiór zawiera projekty realizowane w Gdyni od 1995 roku z wykorzystaniem środków zewnętrznych europejskich. W pliku znajdują się następujące informacje: Lata/okres...
 • Budżet Obywatelski 2020

  Zbiór zawiera 3 zasoby: listę projektów miejskich zgłoszonych w edycji 2020 listę projektów dzielnicowych zgłoszonych w edycji 2020 głosowanie na projekty miejskie i...
 • Petycje, postępowania nadzorcze, wnioski ZKM

  Zawiera zasoby: petycje wnioski o dostęp do informacji publicznej postępowania nadzorcze
 • Mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Gdyni

  Zbiór zawiera informacje o mieszkaniach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni w ujęciu rocznym (stan na 31.12)
 • Wydane decyzje, karty, zezwolenia, zaświadczenia

  W zbiorze znajdują się zasoby dot. decyzji, kart, zezwoleń, zaświadczeń wydanych przez Wydział Środowiska.
 • Zachorowania i zgony COVID-19 w Gdyni

  Zbiór zawiera dane w ujęciu miesięcznym.
 • Małżeństwa, rozwody w Gdyni

  Zabiór zawiera zasób z informacją o zawartych małżeństwach i udzielonych rozwodach w skali roku.
 • Gospodarka odpadami

  Zbiór zawiera zasoby: liczba gospodarstw i rodzaj segregacji odebrane odpady komunalne odpady komunalne ulegające biodegradacji odpady komunalne - zagospodarowanie odpady...
 • Decyzje administracyjne, postępowania nadzorcze, przetargi, wnioski, zlecone ...

  Zbiór zawiera zasoby: postanowienia i decyzje administracyjne postępowania nadzorcze przetargi wnioski o dostęp do informacji publicznej zlecone wykonanie opracowań lub...
 • Program Ochrony Powietrza

  Zawiera zasoby: likwidacja pieców i kotłów opalanych węglem - dofinansowanie źródeł ciepła likwidacja pieców pieców i kotłów opalanych węglem podłączenia do msc wykonane przez...
 • Obszary

  Zbiór zawiera zasoby: łączna kwota dotacji w złotych w poszczególnych grupach liczba organizacji realizujących zadania w poszczególnych grupach liczba konkursów w...
 • Tryby

  Zbiór zawiera zasoby: Liczba organizacji realizujących zadania w poszczególnych trybach Liczba organizacji składających oferty w poszczególnych trybach Liczba realizowanych...
 • Praca eksploatacyjna komunikacji miejskiej organizowanej przez ZKM

  Zawiera zasoby: w podziale na gminy w podziale na operatorów
 • Tabor ZKM

  Zbiór zawiera zasób tabor w podziale na operatorów
 • Układ komunikacyjny i przewozy pasażerów

  Zawiera zasoby: układ komunikacyjny przewozy pasażerów
 • Kontrole biletów

  Zbiór zawiera dane w ujęciu rocznym od 2017 roku.
 • Wpływy i wydatki ZKM

  Zbiór zawiera zasoby: wpływy ZKM wydatki ZKM przychody z biletów zaplanowane i zrealizowane wydatki wraz z dopłatami zrealizowane zadania inwestycyjne
 • Jakość powietrza w Gdyni

  Zbiór zawiera informacje w ujęciu miesięcznym
 • Bezpieczeństwo w pojazdach

  Dane są prezentowane od 2017 roku w ujęciu rocznym
 • Firmy w Gdyni

  Zbiór zawiera zasoby dotyczące działalności gospodarczej w Gdyni.
 • Cudzoziemcy w Gdyni

  Zbiór zawiera informacje o liczbie cudzoziemców, którzy mają pobyt stały lub tymczasowy. Dane są przedstawione w ujęciu rocznym (stan na koniec każdego roku), nie są...
 • Działania Wydziału Ogrodnika Miasta

  Zbiór zawiera liczbę podejmowanych działań przez Wydział Ogrodnika Miasta w ujęciu rocznym
 • Schronisko "Ciapkowo" w Gdyni

  Zbiór zawiera zasoby dotyczące działalności schroniska "Ciapkowo" w Gdyni.