Wykaz lokalnych firm w Gdyni na podstawie bazy ...

URL: https://otwartedane.gdynia.pl/dataset/ac1d6bf2-7808-4bbe-a726-7f93d630bd1c/resource/7645454a-5a26-4f93-b420-a294d21a8d3f/download/regon_wykaz_gdynia_firmy_lokalne_2020.csv

Jednostka lokalna - zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą. W wykazie zawarte zostały jednostki lokalne znajdujące się na terenie miasta Gdyni niezależnie od miejsca siedziby jednostki prawnej.

Zasób zawiera informacje:

 • regon

 • data powstania firmy

 • data wpisu do rejestru REGON

 • nazwa firmy

 • miasto

 • dzielnica

 • kod PKD

 • klasyfikacja PKD

 • PFP (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)

 • SFP (spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym, spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach, uczelnie, fundusze, kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, stowarzyszenia niewpisane do krs, organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do krs, partie polityczne, samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs, przedstawicielstwa zagraniczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych spółki partnerskie, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo - akcyjne, spółki europejskie, przedsiębiorstwa państwowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, instytucje gospodarki budżetowej, związki zawodowe rolników indywidualnych towarzystwa reasekuracji wzajemnej, główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe, ogólnokrajowe związki międzybranżowe, spółdzielnie, jednostki badawczo-rozwojowe, spółdzielnie europejskie, związki rolników, kółek i organizacji rolniczych, związki rolniczych zrzeszeń branżowych, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, cechy rzemieślnicze, fundacje, izby rzemieślnicze, związek rzemiosła polskiego, stowarzyszenia związki stowarzyszeń, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, polskie związki sportowe, inne organizacje społeczne lub zawodowe, kolumny transportu sanitarnego, stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszenia handlu i usług, zrzeszenia transportu, instytuty badawcze, ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług, ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu, inne organizacje podmiotów gospodarczych, izby gospodarcze, przedsiębiorstwa zagraniczne, związki zawodowe związki pracodawców, federacje/konfederacje związków pracodawców, kółka rolnicze, rolnicze zrzeszenia branżowe, oddziały zagranicznych przedsiębiorców, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, stowarzyszenia ogrodowe, związki stowarzyszeń ogrodowych, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, jednostki organizacyjne związków zawodowych posiadające osobowość prawną, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja, publiczne szkoły ponadpodstawowe, publiczne szkoły ponadgimnazjalne, publiczne szkoły artystyczne, niepubliczne szkoły podstawowe, niepubliczne gimnazja, niepubliczne szkoły ponadpodstawowe, niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, niepubliczne szkoły artystyczne, publiczne placówki systemu oświaty, niepubliczne placówki systemu oświaty, inne publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty, niepubliczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty organy władzy, administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, wspólnoty samorządowe, sądy i trybunały, skarb państwa, państwowe jednostki organizacyjne, gminne samorządowe jednostki organizacyjne, powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, związki metropolitalne, jednostki organizacyjne związków metropolitalnych, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. u. z 2013 r. poz. 885, z póź. zm.), bez szczególnej formy prawnej

 • FF (jednostka lokalna nie bilansująca samodzielnie, jednostka samofinansująca nie będąca jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, jednostka lokalna samodzielnie bilansująca)

 • FW (własność skarbu państwa, własność państwowych osób prawnych, własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych, własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa, własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych, własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych, własność mieszana w sektorze publicznym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej, własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa, własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych, własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych, własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej, własność krajowych osób fizycznych, własność prywatna krajowa pozostała, własność zagraniczna, własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych, własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej, własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej, własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej, własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych, własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej, własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej, własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej, własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności skarbu państwa w kapitale ogółem, własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności państwowych osób prawnych w kapitale ogółem, własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych, własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności krajowych osób fizycznych w kapitale ogółem, własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności pozostałych krajowych jednostek prywatnych w kapitale ogółem, własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności osób zagranicznych w kapitale ogółem, własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem)

 • informację, czy podmiot jest z udziałem kapitału zagranicznego

 • APE (01 - podmiot prowadzący działalność, 02 - podmiot jeszcze nie podjął działalności, 03 - podmiot w stanie likwidacji, 04 - podmiot z zakończoną datą likwidacji, 05 - podmiot w stanie upadłości, 06 - podmiot z zakończonym postępowaniem upadłościowym, 07 - podmiot z zawieszoną działalnością, 08 - podmiot z zakończoną działalnością, 09 - podmiot ożywiony – błędne informacje

 • przedział przewidywanej liczby pracujących (do 9, 10-49, 50-249, 250-999, 1000 i więcej)

W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON podmiotów, dla których nie wszystkie informacje wchodzące w zakres przedmiotowy rejestru REGON są wypełnione. Brak informacji może dotyczyć: przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby/zamieszkania, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności.

Umieść na swojej stronie

Wizualizacja tego zasobu nie jest teraz dostępny. Kliknij tutaj po więcej informacji.

Pobierz zasób

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja Maj 21, 2021
Utworzony Maj 21, 2021
Format CSV
Licencja Creative Commons Attribution
createdponad 3 lata temu
datastore activeTrue
formatCSV
has viewsTrue
id7645454a-5a26-4f93-b420-a294d21a8d3f
last modifiedponad 3 lata temu
on same domainTrue
package idac1d6bf2-7808-4bbe-a726-7f93d630bd1c
position1
revision id9d265a50-5087-4a74-a08e-c243c4ef9453
stateactive
url typeupload